Les innmeldingsvilkår for å bli medlem på Herjer MMA

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke

rett til å avbryte innbetalingen eller

kreve kontrakten forlenget. Innbe-

talingen kan ikke avbrytes uansett

grunn. Forlengelse av treningstid

kan gis ved sykefravær med lege-

attest, eller at medlemmet ved inn-

gåelse av kontrakt melder fra om

det tidsrom fraværet skal pågå. En

slik avtale må spesiiseres på denne

kontrakten og kan ikke påføres etter

at kontrakten har trådt i kraft. Rett

til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

 

2. Etter bindingstid (standard 12mnd)

gjelder oppsigelsestid 1 mnd (bin-

dingstid + 1mnd oppsigelsestid).

Dette gjelder også uten bindingstid

 

3. Etter endt bindingtids (standard

12mnd) vil kontrakten fortsette fort-

løpende til en av partene sier opp.

 

 

4. Hvis et forfalt avdrag forblir

ubetalt, kan senteret kreve hele

kontraktens restbeløp innbetalt

omgående.

 

 

5. Det er en angrefrist på 10 dager.

Er det ikke mottatt skriftlig eller

muntlig oppsigelseinnen angre.

fristens utløp anses kontrakten som

bindende.

 

 

6. Medlemmet forplikter seg til rettidig

og på anvist måte å betale

kontigenten m.v. til Herjer MMA.

 

 

7. Denne medlemskontrakt kan ikke

overdras til andre enn den er

utstedt til.

 

 

8. Medlemmet bekrefter at hun/han er

fysisk frisk og kan nyte godt av de

ytelser som tilbys.

 

 

9. All trening skjer på eget ansvar.

Senteret fraskriver seg ethvert

ansvar på tap og skade på person

eller gjenstander som oppstår under

medlemmets opphold i senteret,

herunder tap og skader på

personlige klær og eiendeler.

 

 

10. Medlemmet plikter å holde seg

orientert om, og følge de instrukser

som gjelder virksomheten i anleg-

get. Ved overtredelse kan senteret

bortvise medlemmet umiddelbart,

samt bringe avtalen til opphør med

øyeblikkelig virkning uten plikt til å

refundere innbetalt medlemsavgift.

 

11. Herjer MMA forbeholder seg å holde

stengt på helligdager o.l. Samt ha

innskrenket åpningstider i sommer-

månedene.

 

12. Rett til forandringer i opplegget

forbeholdes.

 

13. Medlemmet plikter å la seg doping-

teste på oppfordring fra Norges

Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved

nekting/unnlatelse av dopingtest,

besittelse av, bruk av, eller berettiget

mistanke om bruk av dopingmid -

ler, forbeholder senteret seg rett til

å bringe medlemskapet til opphør

med øyeblikkelig virkning. Overtre-

delse medfører også utelukkelse i 24

måneder. Da uten plikt til å refun -

dere innbetalt medlemskontingent.

 

14. Medlemmet har gjort seg forstått

med at dersom han/hun ikke boo-

ker den respektive time, kan han/

hun bli utelatt fra treningen om

timen er fullbooket.

 

15. Alt utstyr skal settes på plass etter

bruk og all bruk av yttersko er

forbudt i treningslokalene.

 

17. Missbruk av MMA fører til utvisning

fra Herjer MMA uten unntak.

 

18. Jeg samtykker at Herjer MMA har

informert meg om at måndlige

trekk foretas den 20 hver med avtalegiro

19. Herjer MMA forbeholder seg retten

til å justere treningstider.

 

20. Dersom man sier opp 12 måneders kontrakt pga. flytting må det legges ved dokumentasjon, Da er man pliktet til å betale full pris (Ordinær u/binding eller Student u/binding) for hver måned fra innmeldingsdato til avbrudd på kontrakt. Resterende beløp for hver måned blir lagt sammen med innmeldingsavgiften, og betales som en samlet sum ved avbrudd på kontrakten. 

 

21. Ved oppsigelse av kontrakt og stopping av trekk må kunden fylle ut og levere inn utmeldingsskjema på epost Herjermma@gmail.com
(Ta kontakt for å motta eller last ned fra hjemmesiden vår)